Keychron V10 Keyboard Plate File

Keychron V10 Keyboard Plate File PDF Download here
Keychron V10 Keyboard Plate File DWG Download here