Keychron V5 Plates

Keychron V5 plates collection
V5 Aluminum Plate

Keychron

€15,00

V5 Brass Plate

Keychron

€35,00

V5 FR4 Plate
Sold out
V5 FR4 Plate

Keychron

€15,00

V5 PC Plate

Keychron

€15,00